آقای لجستیک
فهرست
آقای لجستیک در صندوق نواوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری

آقای لجستیک برای ارائه آسانسوری استارتاپ خود و جذب سرمایه در معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نواوری و شکوفایی حضور پیدا کرده و محصول خود را معرفی کرد.

به اشتراک بگذارید: