آقای لجستیک
فهرست
امور بانکی واعتبار اسنادی

اعتبار نامه ها یا LC به طور وسیعی در معاملات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد و دو نوع اعتبار نامه غیر قابل برگشت و قابل برگشت یعنی آنهایی که میتوان لغو کرد مورد استفاده هستند و اغلب از نوع اول در معاملات تجاری استفاده میشود که این اعتبارات توسط ضابط های حرفه ای اتاق بازرگانی بین المللی کنترل می شوند.این ضوابط با عنوان عرف و رویه یکنواخت در اعتبار اسنادی موسوم به  UCP500 شناخته میشوند.

اعتبار نامه های آماده برای حصول اطمینان از پرداخت بدهی خریدار صادر شده و بانک را متعهد به پرداخت مینماید.

مراحل اعتبار اسنادی

1-خریدار از بانک خود میخواهد تا یک اعتبارنامه  در وجه فروشنده صادر نماید←2-بانک صادر کننده ازبانک کشور خریدار میخواهد که اسناد حمل بار را تأیید یا ابلاغ نماید←3-بانک ابلاغ کننده فروشنده را مطلع میسازد وممکن است در صورت انجام تمهیدات قبلی تأیید کند که بدهی در برابر حواله صادر شده پرداخت شده است←4-فروشنده محموله را برای خریدار ارسال مینماید و اسناد حمل ونقل را به بانک ابلاغ کننده ارایه مینماید←5-بانک ابلاغ کننده بدهی را به فروشنده پرداخت مینماید و اسناد حمل بار را برای بانک  صادر کننده در کشور خریدار ارسال مینماید     6-بانک صادر کننده اسناد حمل بار را در قبال پرداخت بدهی به خریدار یا بانک  نماینده در کشور او تحویل میدهد    7-خریدار با ارایه اسناد حمل بار محموله را از شرکت حمل ونقل تحویل میگیرد

به اشتراک بگذارید: