آقای لجستیک
فهرست
نهایی کردن نحوه پرداخت سفارش

خوب همانگونه که میبینیم با مشخص شدن قیمت ها و ترم تحویل کالا به مرجله نهایی کردن شرایط تحویل و نحوه پرداخت میرسیم که به طور رایج تمامی اینها دریک چهارچوب قراردادی منعقد میشود.

Dear Stephan,

good day

please find attached  our official order No: Pl-1349

for this order, we accept the 10% trade discount you offered and the terms of payment (sight draft, CID), but I hope willing to review these terms if we decide to order again.

would you please send the shipping documents and your sight draft to Iran SADERAT Bank central branch ImamKhomeini street, Tehran1978654.

if you do not have any of the items we have ordered currently in stock please do not send alternatives.

we would appreciate delivery within the next six weeks and look forward to your acknowledgment.

best regards Saeed

order

سفارش کالا

استفان عزیز

روز خوش

لطفا” سفارش رسمی مارا به شماره Pl-1349 در پیوست پیدا کنید.برای این سفارش ما 10% تخفیف پیشنهادی شماو پرداخت اعتبار اسنادی (برات ضرب العجل؛پول نقد در برابر سند)را میپذیرم.اما امیدوارم در صورت انجام سفارش های بیشتر در آینده این شرایط را مورد تجدید نظر قرار دهید.

آیا ممکن است لطف کنید واسناد کشتیرانی و اسناد اعتباری مورد نیازخودرا به بانک صادرات ایران شعبه مرکزی خیابان امام خمینی واقع درتهران ارسال کنید؟

اگر هیچ کدام ازاقلام سفارشی مارا در انبار ندارید،لطفا”جایگزینی برای آنها نفرستید.

تحویل بار تا 6هفته آینده مایه قدردانی خواهد بود ، و منتظر اعلام وصول این نامه  از سوی شما هستم.

ارا دتمند سعید

official order- terms of payment (sight draft, CID)-shipping documents-currently in stock-alternatives- delivery-acknowledgment.

به اشتراک بگذارید: