آقای لجستیک
فهرست

تست اولیه ویدیو

آقای لجستیک با قرارداد همکاری و چندجانبه ،با بهترین شرکت های حمل و نقل و بارفرابران داخلی و خارجی در بخش حمل و نقل زمینی بدون واسطه ازسرتاسر جهان به مقصد کشور عزیزمان ایران و همچنین از ایران به کلیه نقاط جهان سعی در آن دارد ، بتواند در بخش نرخ گیری آنلاین بهترین نرخ […]

آقای لجستیک با قرارداد همکاری و چندجانبه ،با بهترین شرکت های حمل و نقل و بارفرابران داخلی و خارجی در بخش حمل و نقل دریایی بدون واسطه از کلیه بنادر از سرتاسر جهان به مقصد کشور عزیزمان ایران و همچنین از ایران به کلیه بنادر جهان سعی در آن دارد ،  بتواند در بخش نرخ […]

خدمات حمل و نقل زمینی  نوعی از خدمات  است که