آقای لجستیک
فهرست

محموله باید بصورت تانکر حمل شود

این بار در بسته بندی بندی میباشد.

این حمل زمینی مستقیم و به وسیله حامل ویژه انجام میگردد. و ابعاد و اوزان بار به شرح زیر می باشد 8.85*4.70*4.85-36000kg 7.75*3.35*3.29-8200kg 6.36*2.20*3.11 -6850kg 5.60*2.45*2.75-2000kg The others with 2 tent trailers

برگزاری مناقصه ۷۰ هزارتن گوگرد از مبدا قزاقستان به آفریقا جنوبی از مسیر ایران و به صورت ترانزیت

در بسته بندی پالت