آقای لجستیک
فهرست

description for transport for 100 tones iron

میلگرد هابه صورت بندیل هستند

سشسشس

این پنبه در بسته بندی جامبو می باشد

زسدنیدزنس

احتیاج به دمای زیر صفر دارد

حمل 100 هزار تن گوگرد فله و جامبو

حمل 500 تن گوشت گاو به صورت بسته بندی به 2 شیوه حمل