آقای لجستیک
فهرست
منافع بکارگیری دانش لجستیک آقای لجستیک

 

منافع بکارگیری دانش لجستیک آقای لجستیک

منافع بکارگیری دانش لجستیک آقای لجستیک

 

منافع بکارگیری دانش لجستیک :

 • موجودی کمتر
 • بهره وری بالاتر
 • چابکی بیشتر
 • کاهش هزینه ها
 • ایجاد مزیت رقابتی
 • سودبالاتر
 • تعامل نزدیک تر با تامین کنندگان
 • رعایت حقوق بیشتر مشتری
 • ایجاد فرصت برای خرید مقادیر طیاد و با هزینه کمتر
 • افزایش خدمت دهی به مصرف کنندگان
 • موعدهای تحویل کوتاه تر
به اشتراک بگذارید: