آقای لجستیک
فهرست
fob بهترین تعریفی که از شنیدید ؟

FOB : مخفف اصطلاح Free On Board

به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است.  فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با و عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است

به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است

 

 

 

به اشتراک بگذارید: