آقای لجستیک
فهرست
فصل پنجم حمل و نقل بین وجهی ، چند وجهی و ترکیبی چیست
حمل و نقل بین وجهی

حمل و نقل بین وجهی

حمل و نقل بین وجهی ، چند وجهی و ترکیبی چیست ؟

این نوع از حمل و نقل ها  یکی از انقلابی ترین دستا وردهای لجستیک  طی قرن بیستم است .  واصولا کارشناسان این حوزه در تعریف آن دچار ابهام میشوند ،  البته بماند که نکات ریزی تعریف این 3 را از هم متمایز میکند .

بین وجهی خود به صرف خود یک شیوه نیست .بلکه نظامی است که تعدادی از شیوهای مختلف را به منظور تحقق بک حمل هماهنگ میکند .برخی کارشناسان فکر میکنند کافی است شیوهای مختلف حمل ونقل را کنار هم بچینیم .این شرط لازم است کنار هم چیدن جاده ،ریل،دریا وهوا اگر با یک وسیله(مثل کانتینر) باشد کاری بالنسبه سخت نیست .

نکته اینجاست که خیلی ها آن را اشتباه مرتکب می شوند زیرا اگر چینش یا ترکیب مدها بدون مدد گرفتن از یک وسیله واحد (کانتینر ) باشد نتیجه ، حمل ترکیبی است . اگربا یک وسیله واحد باشد نتیجه حمل چند وجهی است . حال اگر کل این کارها همراه با یک نظام هماهنگ کننده و کنسرتاسیون باشد که به کفایت در نظم و هماهنگی برسد ، آنگاه چون مطلوب می شود بین وجهی است .

بین وجهی :

حملی است که شیوهای مختلف حمل را به گونه ایی هماهنگ به کار میگیرد .

به اشتراک بگذارید: