آقای لجستیک
فهرست
فصل پنجم حمل ونقل زمینی (جاده ای )

حمل ونقل زمینی(جاده ای)

حمل ونقل زمینی

حمل ونقل زمینی

کامیون بخش مهم و جدایی ناپذیر حمل ونقل بین وجهی است . از کامیون هم در مسیرهای داخلی ،هم بین المللی استفاده می شود.در کشورهایی که نظام بین وجهی در آنها توسعه پیدا کرده، مانند چین ،هندوستان ،مالزی ،کره جنوبی ، اندونزی و حتی ویتنام ،چندین بندر خشک در فواصل دور تا نزدیک بنادر دریایی این کشورها ساخته شد تا کارایی شبکه حمل ونقل و بنادر افزوده شود .این بنادر خشک توسط راه آهن به بندر دریایی متصل و توزیع از بندر خشک معمولا توسط کامیون صورت میگیرد. بنابراین اصل این است که از کامیون فقط در فواصل نزدیک استفاده شود ( در اروپا 150 کیلومتر برای 85 % حمل ها با کامیون در برابر 500 کیلومتر ایران برای 100 % حمل ها ) که این نشان دهنده مراقبت اروپا از زیست بوم است و در عین حال بهره وری بالای از حمل و نقلش . بنابراین نقشی که کامیون ایفا میکند بستگی تام به درجه توسعه یافتگی زیر بنا و مدیریت زیر بنایی کشور دارد. در کشوری که زیر بنای ریلی توسعه یافته است ، از کامیون برای تحویل های محلی استفاده می شود و برعکس آن توسعه کمتری پیدا کرده باشد از کامیون بیشتر استفاده میشود. روسیه نمونه خوبی برای نشان توسعه یافتگی در حمل ونقل است که عمده حمل زمینی اش بر ریل استوار است . و حمل زمینی با کامیون بیشتر در سطح محلات انجام میگیرد.

آشنایی با صنعت کامیون داری و به اصطلاح  گاراژداری در ایران :

اصطلاح  گاراژداری

اصطلاح  گاراژداری

چند نوع مالکیت و چند نوع شاکله قراردادی وجود دارد :

برخی مالک وسایل نقلیه خودی اندکه به آنها حمل ونقل های اختصاصی می گویند.برخی فرستندگان با حمل گنندگان اختصاصی خود قراردادهای بلند مدت می نویسند،بنابراین نام این دسته را حمل های قرار دادی نامید .دسته سوم حمل ونقل های عمومی هستند که برای تعداد کثیری از افراد ثالث کار میکنند . در صنعت کامیونداری (به اصطلاح ایران گاراژداری) یک نوع چهارم هم وجود دارد وآن معاف است .بیشتذ صنعت کامیونداری ثبت شده است وباید از مقررات خاصی در رانندگی ودر وزن و ابعاد تبعیت کند . اما کامیون هایی که در شعاع کوچکی نسبت به محل فعالیت اصلی شان تردد می کنند از این مقررات معاف هستند و به همین دلیل به ایشان معاف می گویند.بهترین نمونه کامیون هایی هستند که در نزدیکی بنادر تردد می کنند .

خصیصه ای که صنعت گاراژداری دارد

این است که ورود به این صنف با حداقل هزینه ممکن است . هرکسی بتواند حتی یک کامیون خریداری کند یا اجاره کند ،می تواند وارد این حرفه و صنف شود .بین تمام صنوف حمل ونقل این یکی سهل ترین صنف برای ورود است . و درست به همین دلیل تعداد بازیگران این بازار بسیار زیاد و بازار آن رقابتی است .

یکی از چالش های خاص حمل ونقل زمینی انطباق با مقررات است . حمل ونقل جاده ای بیش از هر شیوه دیگری متاثر از مقررات محلی و بین المللی است. کنترل سرعت ، فاکتورهای پایش زیست بوم،مقررات ثبت کامیون،محدودیت تردد کامیون یک کشور در کشور دیگر،مقررات راجع به قیمت سوخت ،مقررات راجع به محدودیت بارگیری،مقررات محدودیت وزن بارگیری و ابعاد بار و کامیون،همه نشانگر مقراراتی بودن فضای عملکرد حمل ونقل جاده ای است ،در حالی که سایر شیوه ها این طوری نیستند.

به اشتراک بگذارید: