آقای لجستیک
فهرست

قواعد اینکوترمز چه کاربردی دارند؟ قواعد اینکوترمز (Incoterms) مجموعه‌ای از قوانین و تعاریف است که توسط سازمان تجارت بین‌المللی (ICC) تدوین شده‌اند. در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند. این قواعد، برای تعیین شرایط حمل و نقل کالاها بین فروشنده و خریدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، اینکوترمز‌ها به عنوان یک زبان مشترک بین طرفین تجارت […]

یکی از اینکوترمز های موجود ترم قراردادی CIF (Cost, Insurance, and Freight) است. که در قراردادهای تجاری بین‌المللی استفاده می‌شود. در شرایط CIF، فروشنده مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به بارگیری کالا به کشتی در بندر مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل دریایی و بیمه کالا تا نقطه مقصد را بر عهده دارد.   به عبارت دیگر، […]

شرط تجاری “هزینه و کرایه حمل تا مقصد” (CFR : Cost and Freight) ترم قراردادی CFR به معنای “Cost and Freight” است و در قرارداد های حمل و نقل بین‌ المللی استفاده می‌شود. در این ترم، فروشنده مسئولیت هزینه‌ ها و خطرات مربوط به حمل و نقل کالا تا بندر مقصد را بر عهده می‌گیرد. […]

تعریف FOB در اینکوترمز 2020

شرط تجاری ” تحویل کالا در کنار کشتی” (FAS: Free Alongside Ship) قراردادهای تجاری بین المللی، مجموعه‌ای از قوانین و شرایط است که هدف آن تسهیل تجارت و انتقال کالاها بین فروشنده و خریدار است. در میان قراردادهای استاندارد موجود، قرارداد FAS (Free Alongside Ship) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قرارداد به فروشنده و خریدار […]

شرط تجاری ” تحویل از محل کار” (EXW: Ex Works) قراردادهای تجاری بین المللی بسیار متنوع هستند و برای هر نوع تراکنش تجاری، قراردادهای خاص خود را دارند. یکی از قراردادهایی که در تجارت بین المللی استفاده می‌شود، قرارداد EXW (تحویل از محل کار) است. این قرارداد، یکی از بسیاری از قراردادهای استاندارد موسوم به […]