آقای لجستیک
فهرست
مصاحبه آقای لجستیک با ماهنامه راهبران

مجله راهبران وزارت راه شهر سازی دانلود فایل

راهبران-شماره 132- آذر و دي 1401 دانلود

 

مجله راهبران (157)

مجله راهبران

در عصـری بـه سـر می بریـم کـه مدیریت همـه رخدادهـا مبتنی بـر وجـود دادههـای آماری درسـت، به هنـگام و منطبـق بر ماهیـت و موضوعیت فعالیتها و خدمات اسـت. بر این اسـاس اطلاع رسـانی دقیـق و به موقـع بـر پایه اشـراف اطلاعاتـی درخصوص محتـوای خدمـات ارائه شـده به جامعه هـدف مخاطب، لازمه خدمت رسـانی مطلوب اسـت. بـا نگاهی به تنـوع نیازهادر پهنه عظیم جغرافیایی شـبکه مویرگی شـریانی و جادهای کشـور، رسالت سـازمان راهداری و حمـل و نقل جـادهای در بهینه سـازی خدمـات اهمیتی دوچنـدان مینماید.بـر ایـن اسـاس بسـیاری از شـرکتهای دانش بنیـان بـا احسـاس نیاز قـدم به میـدان عمل نهـاده و بـا ارائـه طرح وایدههایـی خالقانـه و البتـه مبتنـی بـر شـاخصه های بومی، می کوشـند ایـن سـازمان را در ارائـه بهتر خدمـات یاری رسـانند. برگزاری نخسـتین رویـداد نوآوری و فنـاوری در حمل و نقل جـادهای تکنوترانسـپورت 2022 فرصتی بود که در ایـن مسـیر رخ داد تا شـرکتهای فناور بـا ارائه اپلیکیشـنها و ایده های فناورانـه خود به نیازهـای مختلف موجوددر پیکـره شـبکه عظیم حمل و نقل جادهای پاسـخ گوینـد؛ ایدههایی بر پایه خطرشناسـی، رفع نواقـص و ایجاد ایمنی در راههـا، ارائـه خدمـات در بسـتر حمـل و نقـل بین المللی، مهندسـی ترافیـک و کاهش آمـار تصادفـات در جاده ها،ارائـه ابزارهـای شبیه سـاز بـا هـدف کاهش سـوانح جـادهای و گـردآوری دادههـای آماری مرتبـط با ماهیـت و حیات محورهـای مواصالتـی و انتقال آنها در زمان و شـرایط مناسـب به راننـدگان و مسـافران از دیگر محتواهای ارائه شـده در ایـن طرحها اسـت. بـه عبارت بهتـر میتوان گفـت، تیمهای دانشـگاهی، اسـتارت آپها و شـرکتهای دانش بنیان حاضـر در ایـن رویـداد با اشـراف به شـرایط و نیازهای موجـود در حوزه حمـل و نقل جادهای، کوشـیدند بـرای اصلاح و بهینه سـازی بخـش زیـادی از خدمت رسـانیها در حـوزه حمـل و نقـل جـادهای طرحهـای فاخـر و با قابلیـت بالای اجرایـی شـدن را ارائـه دهنـد. در ادامـه گفت و گوی شـرکت کنندگان با نشـریه راهبـران را مـرور می کنیم.

به اشتراک بگذارید: