آقای لجستیک
فهرست
مصاحبه آقای لجستیک با ماهنامه راهبران

گفت و گوی ماهنامه راهبران در نخستین رویداد نوآوری و فناوری تکنو ترانسپوت 2022 را در ادامه می خوانید.

در عصـری بـه سـر می بریـم کـه مدیریت همـه رخدادهـا مبتنی بـر وجـود داده هـای آماری است. این داده ها درسـت، به هنـگام و منطبـق بر ماهیـت و موضوعیت فعالیت ها و خدمات می باشد. بر این اسـاس اطلاع رسـانی دقیـق و به موقـع بـر پایه اشـراف اطلاعاتـی امری ضروری است. این اشراف اطلاعاتی درخصوص محتـوای خدمـات ارائه شـده به جامعه هـدف مخاطب، لازمه خدمت رسـانی مطلوب می باشد.

بـا نگاهی به تنـوع نیازهادر پهنه عظیم جغرافیایی شـبکه مویرگی شـریانی و جادهای کشـور، رسالت سـازمان راهداری و حمـل و نقل جـاده ای در بهینه سـازی خدمـات اهمیتی دوچنـدان مینماید. بـر ایـن اسـاس بسـیاری از شـرکت های دانش بنیـان بـا احسـاس نیاز قـدم به میـدان عمل نهـادند. و بـا ارائـه طرح و ایده هایـی خالقانـه و البتـه مبتنـی بـر شـاخصه های بومی، می کوشـند ایـن سـازمان را در ارائـه بهتر خدمـات یاری رسـانند.

 

برگزاری نخسـتین رویـداد نوآوری و فنـاوری در حمل و نقل جـاده ای به گزارش ماهنامه راهبران

تکنو ترانسـپورت 2022 فرصتی بود که در مسـیر رخ داد تا شـرکت های فناور بـا ارائه اپلیکیشـن ها و ایده های فناورانـه خود به نیازهـای مختلف موجوددر پیکـره شـبکه عظیم حمل و نقل جادهای پاسـخ گوینـد.

ایده هایی بر پایه خطرشناسـی، رفع نواقـص و ایجاد ایمنی در راه هـا، ارائـه خدمـات در بسـتر حمـل و نقـل بین المللی، مهندسـی ترافیـک و کاهش آمـار تصادفـات در جاده ها،ارائـه ابزارهـای شبیه سـاز بـا هـدف کاهش سـوانح جـادهای و گـردآوری داده هـای آماری مرتبـط با ماهیـت و حیات محورهـای مواصلاتـی و انتقال آنها در زمان و شـرایط مناسـب به راننـدگان و مسـافران از دیگر محتواهای ارائه شـده در ایـن طرح ها اسـت.

بـه عبارت بهتـر میتوان گفـت، تیم های دانشـگاهی، اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانش بنیان حاضـر تلاش بسیاری داشتند. در ایـن رویـداد با اشـراف به شـرایط و نیازهای موجـود در حوزه حمـل و نقل جاده ای،  بـرای اصلاح و بهینه سـازی بخـش زیـادی از خدمت رسـانی ها کوشـیدند. در حـوزه حمـل و نقـل جـاده ای طرح هـای فاخـر و با قابلیـت بالای اجرایـی شـدن را ارائـه دهنـد. در ادامـه گفت و گوی شـرکت کنندگان با ماهنامه راهبران را مـرور می کنیم.

 

مجله راهبران (157)

مجله راهبران

 

 

برای دانلود فایل مجله راهبران وزارت راه شهر سازی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مجله  راهبران شماره 132 – آذر و دی 1401 اینجا کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید: