آقای لجستیک
فهرست
اینکوترمز مثل آب خوردن یاد بگیر

فایل دانلود:

دانلود فایل اینکوترمز آقای لجستیک

قواعد اینکوترمز چه کاربردی دارند؟
قواعد اینکوترمز این موارد را روشن میکنند:
مسئولیت ها : خریدار و فروشنده هرکدام چه کاری را باید انجام دهند، مثلاً، چه کسی برای حمل و
نقل و بیمه کالا باید اقدام کند یا چه کسی اسناد حمل و نقل و پروانه واردات و صادرات را فراهم
میکند.
ریسک: کجا و چگونه فروشنده کالا را تحویل میدهد، به عبارت دیگر، در کجا ریسک از فروشنده
به خریدار منتقل میشود.
هزینه هـا: کـدامیک از طرفیـن مسـئول چـه هزینـه هـایی اسـت، بـرای مثـال، هزینـه حمـل و نقـل،
بسته بندی، بارگیری یا تخلیه، و یا هزینه های مربوط به ایمنی.

اینکوترمز 2020

اینکوترمز 2020
هزینه و ریسک

به اشتراک بگذارید: