آقای لجستیک
فهرست
1تعریف جامع از ترم قراردادی CFR

CFR : مخفف اصطلاح Cost and Freight

 

 

اینکوترمز ۲۰۲۰ (CFR )به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است.

اینکوترمز ۲۰۲۰ (CFR )به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است.

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ (CFR )به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی . کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند ( بارگیری می‌شود ) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است.  عقد قرارداد بیمه با خریدار است هزینه حمل با فروشنده‌است. . و عقد قرارداد حمل با فروشنده است .

به اشتراک بگذارید: