آقای لجستیک
فهرست

معرفی نسل ها ی جدید شرکت های لجستیکی و قدرتمند شدن آنها  نسل های جدید شرکت های لجستیکی  1PL 2PL 3PL 4PL 5PL (FIRST PARTY LOGISTICS  (1PL     خدمات دهندگان  لجستیکی طرف اول این نسل از خدمات دهندگان  لجستیکی (1PL) همان شرکت یا شخص حقیقی است که نیاز دارد بار، کالا، محصول یا وسیله خود […]